رویدادهای 18 بهمن 1357


1- حضرت امام در دیدار با روحانیون شهر اهواز گفتند: ادامه نهضت یك تكلیف است.
2- فرماندار نظامی تهران به این دلیل كه مردم به مقررات حكومت نظامی اهمیت نمی‌دهند، ساعات منع عبور و مرور را كاهش داد.
3- سیزده نفر دیگر از نمایندگان مجلس استعفا دادند.
4- مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اوضاع ایران اظهار نگرانی كرد.