جنگ...


از کودکی تا کنون دوست داشته‌ایم که مثل مردان و زنان نسل انقلاب، مثل پدران و مادرانمان رزمنده باشیم. همیشه با خود میگوییم اگر جنگ شود می‌رویم و می‌جنگیم. دنیا و مال دنیا و خانواده را رها میکنیم و می‌رویم. و این مائیم که می‌شویم مصداق «بابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی»!!...

با خود میگوییم ما مردان جنگیم، حیف که جنگ نیست که بینی دشمن را به خاک بمالیم!!