قضیه مورچه و فیل!!!!!!


گفت: درگیری لفظی وزیر خارجه قطر با نماینده روسیه در سازمان ملل متحد كه ضبط شده بود به اینترنت راه یافته و به یك خبر پر سر و صدا تبدیل شده است.

گفتم: حالا قضیه چه بوده؟
گفت: وزیر خارجه قطر به نماینده روسیه گفته بود نباید قطعنامه تحریم سوریه را وتو كند و نماینده روسیه به او گفته است اگر یك بار دیگر با من اینطوری حرف بزنی دیگر چیزی به نام قطر باقی نخواهد ماند و به وی هشدار داده به اندازه حجمت حرف بزن.
گفتم: ولی حجم امیر قطر كه از حجم «مدودف» رئیس جمهور روسیه خیلی بیشتر است!
گفت: آخه، قطر خودش چی هست كه حالا تهدید هم می كند؟!
گفتم: چه عرض كنم؟! مورچه رفته بود حموم هرچی منتظرش شدند بیرون نیومد، اگه گفتی چرا؟! چسبیده بود به صابون!